Slovenia
logo
dot SmartFLOW


SmartFLOW

Alpineon d. o. o. je pridobil sofinanciranje RRI projekta SmartFLOW – senzorski sistem za pospeševanje pretočnosti prometnih površin. Projekt je sofinanciran v višini 198.996,49 EUR.

V RRI projektu SmartFLOW načrtujemo na podlagi predhodno patentirane rešitve razviti nov izdelek – senzorski sistem za pospeševanje pretočnosti prometa SmartFLOW. Operacija naslavlja prednostno področje Slovenske strategije pametne specializacije S4 – Pametna mesta in skupnosti. Cilj projekta je razvoj novega izdelka, ki bo v okviru RRI aktivnosti eksperimentalnega razvoja in industrijskih raziskav razvit do stopnje validiranega demonstracijskega prototipa senzorskega sistema za pospeševanje pretočnosti prometnih površin.

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (v vlogi posredniškega organa) oz. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v vlogi izvajalskega organa za dodeloevanje sredstev) in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja 1.2.2: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani www.eu-skladi.si

SmartFLOW